محصولات گروه رنگسازی

روان کننده  - MLT50

روان کننـده و نفـوذ دهنـده رنـگ پـلاستیک
ترکيب شيميايي : آلکيل آريل سولفونات + آلکيل پلی گلايکول اتر
شکل ظاهــــری : مايع زرد کم رنگ
PH 10% : ٦ - ٧
حــــلاليـــت : به هر نسبتی در آب سرد و گرم حل می شود.
پـــــايــداری : در برابر آب سنگين, اسيد ها, بازها و نمکها پايداری خود را حفظ می کند.
خـــــــواص : ۱- روان کننده و نفوذ دهنده رنگ پلاستيک ٢ - در صنعت رنگسازی در ترکيب با رنگ جهت کمک به نفوذ مولکولهای رنگ در گچ ٣ - کمک به روانی رنگ بر روی ديوار
مدت انبار داری : ١٢ ماه
بستــــه بنــــدي : بشکه ۲٠٠ کيلو گرمی

ضدکف سیلیکونی - MLT 320

ضدکف منـاسـب برای تـولیـد انـواع رنگهـا
تركيب شيميايي: ازتركيبات سيليكون امولسيون
مـاهيــت يـونــی: نـانيــونيـــك
شـكل ظـاهــري: مايع سفيد رنگ
6-7 : PH (10%)
حــلا ليـــــت : درآب سـرد و گـرم با هـرنسبتي قـابـل حـل اسـت .
خــــــواص : بـرای اخـذ نتیجه بهتـرمیتوان به نسبـت مسـاوی در آب سرد و گـرم حـل کـرد و سپـس مصـرف نمـود .
ميزان مصرف : 5/0 الـی 1 گـرم در ليتـر
مدت انبارداری: 12 مـــاه
بستــه بنـــدي : بشکـه 200 کيلــوگــرمــی

ضدکف نفتی  - MLT 400

ضدکف منـاسـب برای رنگهای پلاستیک و نیمه پلاستیک
تركيب شيميايی : بـر پـايـه هيـدرو کـربنهـای نفتــی
مـاهيـت يـونــی : نـانيــونيــك
شكل ظـاهـــری : مــايـع سفيــد رنـگ مـايــل بــه زرد
7-6 :PH (10%)
حــلّاليــــــــت : در آب سـرد و گـرم با هرنسبتی قـابل حـل است .
پــــايــــداری : درمقـابـل اسيـدهـا وبـازهـا مقـاوم مـی بـاشـد .
ميـزان مصرف : 1- 3 گـــرم در ليتــر
مدت انبارداری : 12 مـاه
بستــه بنــــدی : بشکــه 00 2 ليتــری

هموپلیمر  - MH100 P

رنـگ نیـم پلاستیـک درجـه پـائیـن
همـوپـليمـری اسـت امـولسيـونـی که بـر پايـه مونومروينيل استات وپلی وينيل الکـل­های مخصوص توليد می­گردد .
مشخصـات فـنـی :
درصــد جـامــد : 1+50 ويسکــوزيتــــه : 1500- 800 پواز 4.5-5.3 :PH
همـوپـليمر MH100N در دمـای حـداقـل 15 در سـانتيگـراد فيلـم کاملا سخـت و شفـاف ايجـاد مـی­کنـد که در مقـايسـه با همـوپـليمـرهـای مشـابـه مقـاومــت بـه آب بهتــری دارد .
کــاربـــرد : رنگهای پلاستیک درجه3
نحـوه انبـارداری : همـوپلیمـر MH100 N گـرچـه تـآ دمـای 15- درجـه سـانتیگـراد در بـرابـر سـرمـا مقـاوم مـی بـاشــد ولـی همـواره انبـارداری منـاسـب در زیـر سقـف تـوصیـه مـی شـود .
بســـــته بنــــدی : در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

هموپلیمر  - MH100 N

رنـگ نیـم پلاستیـک درجـه پـائیـن
همــوپـليمــری امـولسيـونــی اسـت که بــر پـايــه مونومروينيل استات وپلی وينيـل الکـل های مخصوص توليـد میگردد .
مشخصات فنــی : درصـد جــامــد : 1+ 50% ويسکـوزيتــــه : 1500-800 پواز 4.5-3.5 :PH
هموپليمر MH100 Pدر دمای حداقل 15 درجه سانتيگراد فيلم کاملاً سخت و شفاف ايجاد می کند که در مقايسه با هموپليمرهای مشابه مقاومت به آب بهتری دارد.
کــاربـــــرد : رنگهای پلاستیک درجه3
نحـوه انبـارداری : همـوپلیمـر MH100 P گـرچـه تـا دمـای 15- درجـه سـانتیگـراد در بـرابـر سـرمـا مقـاوم مـی بـاشــد ولـی همـواره انبـارداری منـاسـب در زیـر سقـف تـوصیـه مـی شـود .
بســـته بـــنــــدی : در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

کوپلیمر - MC 215

رنـگ پلاستیـک و نیـم پلاستیـک – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و ...
MC220 کوپلییمـری امـولسیـونـی اسـت کـه بــر پـايـه مـونـومــرهای وينيــل استــات و اکــريــلات هـاهمراه باکلوییدهای محافظ مناسب تولیدمـی شـود .
مشخصات فنـی : ظـــاهــــر: امولسیون سفید شیری درصـد جامـد (ASTM 2369) : 54 - 53 ويسکـوزيتـه : (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 80-50 پـواز
(ASTM D 1293) 4.5 – 4 :PH
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) 0˚C
چگـــالـــی : g/cm3 (ASTM D 1475) 1/1-05/1
عدداسیدی : 3>
مونومر آزاد : کمتراز %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما : C ْ0
جذب آب بعداز24ساعت: %30
-1c ˚ :Tg
کـاربـــــــردهــــا : رنـگ پــلاستيـک و نیــم پـلاستیــک ، کنیتکـس ، چســب کـاشــی ، چسـب بتــون و رولـکــس
شرایط نگهداری: در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بسته بنـــــــــدی : کوپليمر MC220 در بشکـه هـای فلزی200 کیلوئی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بسته بنـدی مـی شـود .

کوپلیمر - MC 220

رنـگ پلاستیک استاندارد – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و ...
MC220 رزین امـولسیـونـی بـر پـایـه وینیـل استـات و وینیــل استـر ورسـاتیک اسیـد ( واوا )همراه باکلوییدهای محافظ تـولیـد می شـود .
مشخصات فنــی :
ظــــــــــاهر : امولسیون سفید شیری
درصـد جامـد (ASTM 2369) 51+ /- 1% + ويسکـوزيته: (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 200-500 پـواز
(ASTM D 1293) 5– 4 :PH
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) Cْ 0
عدداسیدی : 3>
چگـــــــا لــی : (ASTM D 1475) g/cm3 1/1-05/1
مونومر آزاد : حداکثر %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما :C ْ0
جذب آب بعداز24ساعت: %10 +2c ˚ :Tg
کـــاربــــرد هـــا :رنگ پـلاستیـک استـانـدارد ، چسـب کاشـی – رولکـس و چسـب بتـون
شرایط نگهداری : در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بستــــه بنــــدی :در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

کوپلیمر - MC 230

رنـگ پلاستیک استاندارد – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و ...
MC230 رزین امـولسیـونـی بـر پـایـه وینیـل استـات و وینیــل استـر ورسـاتیک اسیـد ( واوا )همراه باکلوییدهای محافظ تـولیـد می شـود .
مشخصات فنــی :
ظــــــــــاهر : امولسیون سفید شیری
درصـد جامـد (ASTM 2369) 51+ /- 1% + ويسکـوزيته: (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 200-500 پـواز
(ASTM D 1293) 5– 4 :PH
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) Cْ 0
عدداسیدی : 3>
چگـــــــا لــی : (ASTM D 1475) g/cm3 1/1-05/1
مونومر آزاد : حداکثر %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما :C ْ0
جذب آب بعداز24ساعت: %10 +2c ˚ :Tg
کـــاربــــرد هـــا :رنگ پـلاستیـک استـانـدارد ، چسـب کاشـی – رولکـس و چسـب بتـون
شرایط نگهداری : در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بستــــه بنــــدی :در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

کوپلیمر - MC 240

رنـگ پلاستیک استاندارد – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و ...
MC240 رزین امـولسیـونـی بـر پـایـه وینیـل استـات و وینیــل استـر ورسـاتیک اسیـد ( واوا )همراه باکلوییدهای محافظ تـولیـد می شـود .
مشخصات فنــی :
ظــــــــــاهر : امولسیون سفید شیری
درصـد جامـد (ASTM 2369) 51+ /- 1% + ويسکـوزيته: (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 200-500 پـواز
(ASTM D 1293) 5– 4 :PH
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) Cْ 0
عدداسیدی : 3>
چگـــــــا لــی : (ASTM D 1475) g/cm3 1/1-05/1
مونومر آزاد : حداکثر %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما :C ْ0
جذب آب بعداز24ساعت: %10 +2c ˚ :Tg
کـــاربــــرد هـــا :رنگ پـلاستیـک استـانـدارد ، چسـب کاشـی – رولکـس و چسـب بتـون
شرایط نگهداری : در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بستــــه بنــــدی :در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

ضد باکتری رنگ - NanoExir-S800P

محلول ضد باکتری رنگ پس از افزوده شدن به رنگ، با ایجاد پوشش نانویی از آلودگی میکروبی سطح رنگرزی شده، جلوگیری می کند. انواع باکتری، ویروس و قارچ، پس از برخورد با رنگ ضد باکتری به طور کامل از بین می روند.
کاربرد: رنگ ساختمان و رنگ صنعتی
مشخصات فنی:
ظاهر: مایع کلوییدی
رنگ: سبز مایل به زرد
میانگین اندازه ذرات: 18 نانومتر پتانسیل زتا: 20mV-
درصد جامد: % 0.08 (800ppm)
حلال: آب
پی اچ: 7-6
وزن مخصوص: 1gr/cm3
نحوه مصرف: با توجه به فرمول رنگ ابتدا در آزمایشگاه تست های مربوط انجام و در نهایت دستورالعمل مربوطه ارائه می گردد.
نگهداری: یکسال در شرایط معتدل و دور از نور آفتاب
بسته بندی: ظروف 20 و 220 لیتری
این اطلاعات طبق گزارش آزمایشگاهی این شرکت بوده و مصرف کننده می بایست، خود صحت آن را تأیید کند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.