محصولات گروه رنگسازی

روان کننده  - MLT50

روان کننـده و نفـوذ دهنـده رنـگ پـلاستیک
ترکيب شيميايي : آلکيل آريل سولفونات + آلکيل پلی گلايکول اتر
شکل ظاهــــری : مايع زرد کم رنگ
PH 10% : ٦ - ٧
حــــلاليـــت : به هر نسبتی در آب سرد و گرم حل می شود.
پـــــايــداری : در برابر آب سنگين, اسيد ها, بازها و نمکها پايداری خود را حفظ می کند.
خـــــــواص : ۱- روان کننده و نفوذ دهنده رنگ پلاستيک ٢ - در صنعت رنگسازی در ترکيب با رنگ جهت کمک به نفوذ مولکولهای رنگ در گچ ٣ - کمک به روانی رنگ بر روی ديوار
مدت انبار داری : ١٢ ماه
بستــــه بنــــدي : بشکه ۲٠٠ کيلو گرمی

ضدکف سیلیکونی - MLT 320

ضدکف منـاسـب برای تـولیـد انـواع رنگهـا
تركيب شيميايي: ازتركيبات سيليكون امولسيون
مـاهيــت يـونــی: نـانيــونيـــك
شـكل ظـاهــري: مايع سفيد رنگ
6-7 : PH (10%)
حــلا ليـــــت : درآب سـرد و گـرم با هـرنسبتي قـابـل حـل اسـت .
خــــــواص : بـرای اخـذ نتیجه بهتـرمیتوان به نسبـت مسـاوی در آب سرد و گـرم حـل کـرد و سپـس مصـرف نمـود .
ميزان مصرف : 5/0 الـی 1 گـرم در ليتـر
مدت انبارداری: 12 مـــاه
بستــه بنـــدي : بشکـه 200 کيلــوگــرمــی

ضدکف نفتی  - MLT 400

ضدکف منـاسـب برای رنگهای پلاستیک و نیمه پلاستیک
تركيب شيميايی : بـر پـايـه هيـدرو کـربنهـای نفتــی
مـاهيـت يـونــی : نـانيــونيــك
شكل ظـاهـــری : مــايـع سفيــد رنـگ مـايــل بــه زرد
7-6 :PH (10%)
حــلّاليــــــــت : در آب سـرد و گـرم با هرنسبتی قـابل حـل است .
پــــايــــداری : درمقـابـل اسيـدهـا وبـازهـا مقـاوم مـی بـاشـد .
ميـزان مصرف : 1- 3 گـــرم در ليتــر
مدت انبارداری : 12 مـاه
بستــه بنــــدی : بشکــه 00 2 ليتــری

هموپلیمر  - MH100 P

رنـگ نیـم پلاستیـک درجـه پـائیـن
همـوپـليمـری اسـت امـولسيـونـی که بـر پايـه مونومروينيل استات وپلی وينيل الکـل­های مخصوص توليد می­گردد .
مشخصـات فـنـی :
درصــد جـامــد : 1+50 ويسکــوزيتــــه : 1500- 800 پواز 4.5-5.3 :PH
همـوپـليمر MH100N در دمـای حـداقـل 15 در سـانتيگـراد فيلـم کاملا سخـت و شفـاف ايجـاد مـی­کنـد که در مقـايسـه با همـوپـليمـرهـای مشـابـه مقـاومــت بـه آب بهتــری دارد .
کــاربـــرد : رنگهای پلاستیک درجه3
نحـوه انبـارداری : همـوپلیمـر MH100 N گـرچـه تـآ دمـای 15- درجـه سـانتیگـراد در بـرابـر سـرمـا مقـاوم مـی بـاشــد ولـی همـواره انبـارداری منـاسـب در زیـر سقـف تـوصیـه مـی شـود .
بســـــته بنــــدی : در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

هموپلیمر  - MH100 N

رنـگ نیـم پلاستیـک درجـه پـائیـن
همــوپـليمــری امـولسيـونــی اسـت که بــر پـايــه مونومروينيل استات وپلی وينيـل الکـل های مخصوص توليـد میگردد .
مشخصات فنــی : درصـد جــامــد : 1+ 50% ويسکـوزيتــــه : 1500-800 پواز 4.5-3.5 :PH
هموپليمر MH100 Pدر دمای حداقل 15 درجه سانتيگراد فيلم کاملاً سخت و شفاف ايجاد می کند که در مقايسه با هموپليمرهای مشابه مقاومت به آب بهتری دارد.
کــاربـــــرد : رنگهای پلاستیک درجه3
نحـوه انبـارداری : همـوپلیمـر MH100 P گـرچـه تـا دمـای 15- درجـه سـانتیگـراد در بـرابـر سـرمـا مقـاوم مـی بـاشــد ولـی همـواره انبـارداری منـاسـب در زیـر سقـف تـوصیـه مـی شـود .
بســـته بـــنــــدی : در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

کوپلیمر - MC 215

رنـگ پلاستیـک و نیـم پلاستیـک – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و ...
MC220 کوپلییمـری امـولسیـونـی اسـت کـه بــر پـايـه مـونـومــرهای وينيــل استــات و اکــريــلات هـاهمراه باکلوییدهای محافظ مناسب تولیدمـی شـود .
مشخصات فنـی : ظـــاهــــر: امولسیون سفید شیری درصـد جامـد (ASTM 2369) : 54 - 53 ويسکـوزيتـه : (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 80-50 پـواز
(ASTM D 1293) 4.5 – 4 :PH
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) 0˚C
چگـــالـــی : g/cm3 (ASTM D 1475) 1/1-05/1
عدداسیدی : 3>
مونومر آزاد : کمتراز %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما : C ْ0
جذب آب بعداز24ساعت: %30
-1c ˚ :Tg
کـاربـــــــردهــــا : رنـگ پــلاستيـک و نیــم پـلاستیــک ، کنیتکـس ، چســب کـاشــی ، چسـب بتــون و رولـکــس
شرایط نگهداری: در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بسته بنـــــــــدی : کوپليمر MC220 در بشکـه هـای فلزی200 کیلوئی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بسته بنـدی مـی شـود .

کوپلیمر - MC 220

رنـگ پلاستیک استاندارد – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و ...
MC220 رزین امـولسیـونـی بـر پـایـه وینیـل استـات و وینیــل استـر ورسـاتیک اسیـد ( واوا )همراه باکلوییدهای محافظ تـولیـد می شـود .
مشخصات فنــی :
ظــــــــــاهر : امولسیون سفید شیری
درصـد جامـد (ASTM 2369) 51+ /- 1% + ويسکـوزيته: (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 200-500 پـواز
(ASTM D 1293) 5– 4 :PH
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) Cْ 0
عدداسیدی : 3>
چگـــــــا لــی : (ASTM D 1475) g/cm3 1/1-05/1
مونومر آزاد : حداکثر %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما :C ْ0
جذب آب بعداز24ساعت: %10 +2c ˚ :Tg
کـــاربــــرد هـــا :رنگ پـلاستیـک استـانـدارد ، چسـب کاشـی – رولکـس و چسـب بتـون
شرایط نگهداری : در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بستــــه بنــــدی :در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

کوپلیمر - MC 230

رنـگ پلاستیک استاندارد – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و ...
MC230 رزین امـولسیـونـی بـر پـایـه وینیـل استـات و وینیــل استـر ورسـاتیک اسیـد ( واوا )همراه باکلوییدهای محافظ تـولیـد می شـود .
مشخصات فنــی :
ظــــــــــاهر : امولسیون سفید شیری
درصـد جامـد (ASTM 2369) 51+ /- 1% + ويسکـوزيته: (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 200-500 پـواز
(ASTM D 1293) 5– 4 :PH
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) Cْ 0
عدداسیدی : 3>
چگـــــــا لــی : (ASTM D 1475) g/cm3 1/1-05/1
مونومر آزاد : حداکثر %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما :C ْ0
جذب آب بعداز24ساعت: %10 +2c ˚ :Tg
کـــاربــــرد هـــا :رنگ پـلاستیـک استـانـدارد ، چسـب کاشـی – رولکـس و چسـب بتـون
شرایط نگهداری : در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بستــــه بنــــدی :در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

کوپلیمر - MC 240

رنـگ پلاستیک استاندارد – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و ...
MC240 رزین امـولسیـونـی بـر پـایـه وینیـل استـات و وینیــل استـر ورسـاتیک اسیـد ( واوا )همراه باکلوییدهای محافظ تـولیـد می شـود .
مشخصات فنــی :
ظــــــــــاهر : امولسیون سفید شیری
درصـد جامـد (ASTM 2369) 51+ /- 1% + ويسکـوزيته: (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 200-500 پـواز
(ASTM D 1293) 5– 4 :PH
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) Cْ 0
عدداسیدی : 3>
چگـــــــا لــی : (ASTM D 1475) g/cm3 1/1-05/1
مونومر آزاد : حداکثر %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما :C ْ0
جذب آب بعداز24ساعت: %10 +2c ˚ :Tg
کـــاربــــرد هـــا :رنگ پـلاستیـک استـانـدارد ، چسـب کاشـی – رولکـس و چسـب بتـون
شرایط نگهداری : در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بستــــه بنــــدی :در بشکـه هـای فلزی200 کیلـوئـی همراه بادوکیسه پلی اتیلنی بستـه بنـدی مـی شـود.

ضد باکتری رنگ - NanoExir-S800P

محلول ضد باکتری رنگ پس از افزوده شدن به رنگ، با ایجاد پوشش نانویی از آلودگی میکروبی سطح رنگرزی شده، جلوگیری می کند. انواع باکتری، ویروس و قارچ، پس از برخورد با رنگ ضد باکتری به طور کامل از بین می روند.
کاربرد: رنگ ساختمان و رنگ صنعتی
مشخصات فنی:
ظاهر: مایع کلوییدی
رنگ: سبز مایل به زرد
میانگین اندازه ذرات: 18 نانومتر پتانسیل زتا: 20mV-
درصد جامد: % 0.08 (800ppm)
حلال: آب
پی اچ: 7-6
وزن مخصوص: 1gr/cm3
نحوه مصرف: با توجه به فرمول رنگ ابتدا در آزمایشگاه تست های مربوط انجام و در نهایت دستورالعمل مربوطه ارائه می گردد.
نگهداری: یکسال در شرایط معتدل و دور از نور آفتاب
بسته بندی: ظروف 20 و 220 لیتری
این اطلاعات طبق گزارش آزمایشگاهی این شرکت بوده و مصرف کننده می بایست، خود صحت آن را تأیید کند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.