محصولات گروه دباغی

آنزيم چرم - Mehrazym FW

کاربرد: اين آنزيم به طور معمول بعد از عمليات آهک زدايي بسته به نوع چرم با غلظتهای متفاوت به کار برده می شود:
0.7-1% چرم لباسی گوسفند
1.5-2.5% چرم لباسی گاوی
0.7-1.5% چرم رويي گاوی
در روش دوطرفه:
1gr/L استراليايي
1.5gr/L انگليسی
2-2.5gr/L اسپانیایی
2.5-3gr/L فرانسوي
1.5-2gr/L تركي
ويژگی : آنزيم فعال لوزالمعده که شامل نمکهای آمونيوم است.
ظاهر: پودر بژ رنگ
فعاليت : 1000+100
مدت انبارداری: 12 ماه
دامنه کاربرد: مناسب برای انواع پوست سبك و سنگين
خواص:
آهک زدايي را تسريع می بخشد.
رساندن چرم به نرمی و الاستيسيته لازم.
کمک به فرايند آهک زدايي و فراهم آوردن يک ساختار لغزنده.
فرايند آنزيم دهی بستگی کاملی به دما پی اچ و زمان دارد بنابراين شرايط لازم بسته به نوع چرم بايد مهيا گردد.
به نگهداری در فضای سر پوشيده و عاری از رطوبت توصيه می گردد. نگهداری در دمای بالای 25 درجه سانتیگراد ممکن است زمان انبارداری را به 6 تا 9 ماه کاهش دهد.
بسته بندی: کيسه پلاستيکی 25 کيلوگرمی دو لايه

آنزيم چرم - Mehrazym F

کاربرد: اين آنزيم به طور معمول بعد از عمليات آهک زدايي بسته به نوع چرم با غلظتهای متفاوت به کار برده می شود:
1.1-1.7 % چرم لباسی گوسفند
2.5-4.1 % چرم لباسی گاوی
1.1-2.5 % چرم رويي گاوی
در روش دوطرفه:
1.7 gr/L استراليايي
2.5 gr/L انگليسی
3.3-4.1 gr/L اسپانيايي
4.1-5 gr/L فرانسوي
2.5-3.3gr/L تركي
ويژگی : آنزيم فعال لوزالمعده که شامل نمکهای آمونيوم است.
ظاهر: پودر بژ رنگ
فعاليت : 600+50
مدت انبارداری: 12 ماه
دامنه کاربرد: مناسب برای انواع پوست سبك و سنگين
خواص: -آهک زدايي را تسريع می بخشد.
رساندن چرم به نرمی و الاستيسيته لازم.
کمک به فرايند آهک زدايي و فراهم آوردن يک ساختار لغزنده.
فرايند آنزيم دهی بستگی کاملی به دما پی اچ و زمان دارد بنابراين شرايط لازم بسته به نوع چرم بايد مهيا گردد.
شرايط نگه داری : به نگهداری در فضای سر پوشيده و عاری از رطوبت توصيه می گردد . نگهداری در دمای بالای 25 درجه سانتيگراد ممکن است زمان انبارداری را به 6 تا 9 ماه کاهش دهد.
بسته بندی : کيسه پلاستيکی 25 کيلوگرمی دو لايه

روغن چرم مقاوم در برابر الكتروليت

كاربرد:
ـ مي تواند در طي فرايند خنثي ، دباغي كرومي يا دباغي مجدد
مورد استفاده قرار داد. ـ يك روغن چرم مناسب كه مي تواند به تنهايي يا به طور تركيبي
مورد استفاده قرار داد. ملاحظات:
با توجه به اينكه اين روغن از پايه طبيعي برخوردار است درهنگامي كه بيش از3% اضافه گردد بوي بد ايجاد مي كند بنابراين درهنگام استفاده از محصول فوق بر روي چرم لباسي مورد فوق بايد مد نظر گرفته شود.
ساختار مولكولي: مخلوطي از روغن ماهي سولفيته شده و امولسيفايرها
ماهيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : مايع قهوهاي ويسكوز
آماده سازي : به نسبت 1:3 يا 1:5 در آب رقيق گردد.
مدت انبارداري : 12 ماه
موارد كاربرد :مناسب جهت چرم صندلي ماشين، رو مبلي،
چرم لباسي وچرم رويه نرم
خواص: ـ پايداري در برابر الكتروليت
ـ روغن مناسب جهت نفوذ به چرم
ـ نرم كنندگي يكنواخت و پيوستگي خوب
ـ زير دست نرم مطلوب
ـ رنگرزي يكنواخت و يكنواختي شيد رنگ
ـ ثبات نوري و زردي در برابر حرارت عالي است .
ـ عدم برخورداري از انعکاس نامناسب
براي افزايش اثر موثر تر روغن بر روي سطح چرم مي توان روغن خنثي اضافه كرد.
قابل جاري ساختن تا دماي 15+ درجه سانتيگراد اما از دماي 10+ درجه سانتيگراد به پايين تمايل به سفت شدن مي نمايدو به شكل يك خمير نرم در مي آيد که با گرم کردن مجدداً قابل استفاده می گردد.

ماده آهک زدا - Regatyl 48

کاربرد:
قابل کاربری برای انواع چرم بخصوص زمانی که يک فرايند سريع آهکزدايی مورد لزوم باشد.
مقدار کاربرد 2-3 درصد بر حسب وزن پوست
کاربرد به همراه نمکهای آمونيوم سولفات مقدور می باشد.
امکان آنزيم دهی به روش معمول در همين مرحله
ويژگی : مخلوطی از نمکهای غير آلی اسيدها و بافرهای نمکهای آمونيوم
ظاهر: پودر کريستالی سفيد رنگ
ارزش PH: 1.9+ 0.1 DIN
آماده سازی: به صورت پودر يا حل شده به نسبت 1:3 در آب 25-40 درجه سانتيگراد مي تواند اضافه گردد.
مدت انبارداری: 12 ماه
دامنه کاربرد: آهک زدايی برای انواع پوست
خواص:
خاصيت بالای بافری که در فرايند آهک زدايی حتی زمانی که مقدار مصرف ساير محصولات بيش از حد لزوم باشد عمليات را با يک PH مطلوب پيش می برد.
شرايط نگه داری: در جای خشک نگه داری شود.
بسته بندی: کیسه پلاستيکی 25 کيلوگرمی دو لايه

ماده كمكي براي خيس كننده گی و آهك زني و نفوذ دهندهگی

- خيس كردن
در پوست هاي نمكي و سنگين متر مكعبKg/ 0.25 -0.5
در پوست هاي خشك و سبك متر مكعب Kg / –0.5 1
اگر نياز به عوض كردن ‌براي چند بار متوالي باشد توصيه مي گردد كه به همراه مواد خيس كننده مواد ضد باكتري مورد استفاده قرار گيرد .
- در ‌آهار زني متر مكعبKg/ .5-1
- نفوذ دهندگي 1-6%برحسب وزن خشك
خصوصيات: مخلوطی از سطح فعال هاي مخصوص
ماهيت يوني: آنيونيك
شكل ظاهري: مايع زرد رنگ شفاف
آماده سازي: باهرنسبتي با آب قابل امتزاج مي باشد
مدت انبارداري : 12ماه
دامنه كاربرد: در فرايند موبري و نفوذدهنده همه نوع پوست
سنگين و خز خواص: - يك سطح فعال با يك خاصيت نفوذ دهندگي
- سطح فعال مقاوم در برابر اسيد ,قليا و سختي آب
- خيس كننده سريع پوست خشك و پوست سنگين
- در خيس كردن ,سبب تميز شدن پوست مي گردد.
- خاصيت معلق كردن چربي هاي طبيعي را دارد .
در زيرcْ 10+ ويسكوزيته افزايش مي يابد و در پايينc ْ 10مات مي شود و مجدداً در دماي اتاق محافظت مي شود .

چربي گير

-به عنوان چربي گير به تنهايي و به همراه حلال: 2-5 %
- به عنوان خيس كننده: 0.5- 1 %
فرايند چربي زدايي در درام گرم بدون غوطه وري: ( بر اساس وزن پوست )
GB 20-25% با آب ) 1:5 به نسبت ) 30 دقيقه
آب 38° C 100 % 30دقيقه
-در طي فرايند چربي زدايي با حلال در درام گرم بدون غوطه وري:
GB 20-25% با آب ) 1:5 به نسبت ) 30 دقيقه نفت 10 % 45 دقيقه آب 38 0C 100 % 30دقيقه سپس شستشو در آب C °35 تا هنگامي كه محلول شفاف شود . در آخرين شستشو 0.2 % GB 1
رفتار انبار داري: در دماي پايين تر از 10 °C به حالت كلوئيدي در مي آيد. در پايين تر 0° C منجمد مي شود و در محيط اتاق به حالت اوليه خودش بر مي گردد.
ساختار مولكولي: الكيل فنل پلي گلايكول اتر
ماهيت يوني: نانيونيك
شكل ظاهري: مايع بي رنگ شفاف
آماده سازي: به نسبت 1:5 در آب°C 40 حل مي گردد.
موارد كاربرد: خيس كننده و چربي گير همه نوع ماده.
چربي گير مناسب در هنگام به كار بردن با حلالها مقاوم در برابر آب سخت و همچنين مواد شيميايي كه در فرايندهاي مختلف چرم مورد استفاده قرار مي گيرد بنابر اين در هر مرحله با هر نوع دامنه PH ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
همانطور كه انتظار ميرود بايد از به كار بردن ماده فوق به همراه سينتنهاي فنلي فعال در يك حمام اجتناب كرد تا از ته نشين شدن احتمالي مواد جلوگيري گردد.
رفتار انبار داري: در دماي پايين تر از 10 °C به حالت كلوئيدي در مي آيد. در پايين تر 0° C منجمد مي شود و در محيط اتاق به حالت اوليه خودش بر مي گردد.

خيس كننده و ماده كمكي آهك زني

كاربرد: - ماده خيس كننده و امولسيون كننده براي همه نوع پوست سنگين اختصاصاً مناسب پوست هاي سنگين خيلي خشك با جز چربي بالا به عنوان يك ماده سودمند درآهك زني پوست سنگين به عنوان يك ماده كمكي gr/l 2-1 خيس كننده
gr/l 1-0.5 آهك براي گوسفند
gr/l 1.2-0.7 پوست گوساله سنگين
gr/l 1.4- 0.8 پوست هاي مودار
Kg2-1 , l 100 مخلوط موزدايي
رفتار انبارداري :در دماي پايين تر از°c10+ به حالت ويسكوز در مي ‌‌‌‌آيد , در دماي صفردرجه به صورت كلوئيدي در مي ‌آيد و با بازگشت به دماي اتاق خواص خود را بازمي يابد
مشخصات: مخلوطي از سطح فعال هاي آنيونيك و نانيونيك
ماهيت يوني: آنيونيك
شكل ظاهري: مايع شفاف بي رنگ تا زرد
آماده سازي: قابل امتزاج با آب به هر نسبتي
مدت انبارداري: 12ماه
دامنه كاربرد: به عنوان خيس كننده و آهك زني براي همه نوع چرم
خواص: - اثر سريع ,حتي بر روي پوست
-امولسيون كننده بر روي چربي هاي طبيعي و ماده كمكي
جهت نفوذمواد شيميايي - مايع آهكي بر روي پوست تميز با رخ ظريف
مقاومت در برابر مواد آهكي افزايش اثر آهكي مواد با استفاده از خواص كمكي ايجاد شده درسوسپانسيون آهك

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.