محصولات گروه شوینده صنعتی

مایع کارواش

منـاسـب برای شستـشـوی بـدن خـودرو

منـاسـب برای شستـشـوی بـدن خـودرو MC 10
از آنجائـی کـه شـوینـده صنعتـی MC 10 طبق فـرمـول اروپـایـی تهیـه گـردیـده علاوه براینکـه کلیـه چربیهــا و آلـودگــی هـا را از روی بـدنـه وبطـن رنـگ خـودرو پـاک میکنـد هیچگـونـه آسیبـی بـه رنـگ خودرونمـی رسـانـد و جایگـزینی مناسـب برای پـودر و دیگـر شـوینـده هـا مـی بـاشــد .

مایع زمین شویی

منـاسـب بـرای شستـشـوی مـوتـور انـواع خـودرو
منـاسـب بـرای شستـشـوی مـوتـور انـواع خـودروME 20
از بیـن بـرنـده کلیـه چـربیهـا و روغنهـا از روی قطعـات پـلاستیکـی و فلـزی مـوتـور بـدون اثـر سـوء بـر روی آنهـا .
عملکـرد منـاسـب تـر سیستـم خـودرو.

شیشه شوی صنعتی

منـاســب بـرای شستـشـوی انـواع شیشــه
منـاســب بـرای شستـشـوی انـواع شیشــه
تمیـز کننـده – بـراق کننـده – لکـه بــر – شفـاف کننـده

مایع زمین شوی صنعتی

بـراق کننــده سنـگ و سـرامیـک
شــوینـده ای کـامـلا" قـوی برای نظـافـت پـوششهای سنگـی و سـرامیکـی .
بـراق کننــده سنـگ و سـرامیـک .
برای مصـرف ابتـداء در آب بـه نسبـت 1 بـه 5 حـل کنیــد

مایع شستشوی فرش

شـوینـده ای منـاسـب بـرای شستشــوی انـواع فـرش و مـوکـت
شـوینـده ای منـاسـب بـرای شستشــوی انـواع فـرش و مـوکـت و مبلمـان و قـابـل مصـرف در کلیـه قـالیشــویـی هـا . (بـا رعـایـت اصـول ایمنـی )
ســازگــار با الیـاف طبیعـی (پشـم ) و الیـاف مصنـوعـی (اکـریلیـک ) و بـدون تغییـر رنـگ و آثـار منفـی بـر روی آنهــا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.