محصولات گروه چسب و شیمی

ضدکف سیلیکونی - MLT 320

ضـد کـف منـاسـب برای تولیـد انـواع چسـب هـا
تركيب شيميايي: ازتركيبات سيليكون امولسيون
مـاهيــت يـونــی: نـانيــونيـــك
شـكل ظــا هــری: مايع سفيد رنگ 6-7 :PH (10%)
حــلا ليـــــت : در آب سـرد و گـرم با هـر نسبتي قـابــل حـل اسـت .
خــــــواص : بـرای اخـذ نتیجـه بهتـر می توان به نسبـت مسـاوی در آب سرد و گـرم حـل کـرد و سپـس مصـرف نمـود .
ميزان مصرف : 5/0 الـی 1 گـرم در ليتـر
مدت انبارداری : 12 مـــاه
بستــه بنـــدي : بشکـه 200 کيلــوگــرمــی

هموپلیمر - MH100 G

چسـب چـوب ، چسـب صحـافـی ، کـارتـن سـازی

MH100 G همــوپـليمــری امـولسيـونــی اسـت که بــر پـايــه مـونـومـروينيـل استـات وپلــي وينيـل الکــل هـای مخصـوص تـوليـد می گـردد . درایـن روش محصولـی با قـدرت چسبندگـی عالـی و استحکام زیـاد حـاصـل میگـردد .
مشخصات فنــی :
درصـد جـامــد : 1+ 50% ويسکـوزيتــــه : 1500-1000 پواز 4.5 - 4:PH
کــاربـــــرد :
همـوپلیمـر MH100 G در دمـای حداقـل15 درجه سـانتیگـرادفیلم کامـلا" شفـاف و سخـت ایجـاد میکنـد که پایـه مناسبـی برای ساخـت چسـب چـوبهـای با استحکام بسیار زیـاد مـی باشـد . همچنیـن ازایـن محصـول میتـوان درتـولیـد چسب هـای صحـافـی بستـه بنـدی کارتـن و جعبـه و پـارکـت استفـاده نمـود .
نحـوه انبارداری : شـرایـط نگهـداری وانبـارداری منـاسـب در زیـر سقـف و دور از تـابـش مستقیم آفتاب توصیه می شود.
بسته بنـــــــدی: بشکه فلزی 200کیلویی همراه بادوکیسه پلی اتیلن

کوپلیمر - MC 215

کنبتکـس ، چسـب کـاشـی ، چسـب بتـون
MC220 کوپلییمـری امـولسیـونـی اسـت کـه بــر پـايـه مـونـومــرهای وينيــل استــات و اکــريــلات هـا همراه با کلوئیدهای مافـظ تـولیـد مـی شـود .
مشخصات فنـی :
ظـــاهــــر: امولسیون سفید شیری
درصـد جامـد (ASTM 2369) : 54 - 53
ويسکـوزيتـه : (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 80-50 پـواز
4.5 – 4 :PH (ASTM D 1293)
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) ˚C 0
چگـــالـــی : g/cm3 (ASTM D 1475) 1/1-05/1
عــدد اسیـدی : 3 >
مونومر آزاد : حداکثر %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما : C ْ0
جــذب آب بعداز24ساعت : 30 %
C ˚-1:Tg
کـاربـــــردهــــــــا : رنـگ پــلاستيـک و نیــم پـلاستیــک ، کنیتکـس ، چســب کـاشــی ، چسـب بتــون و رولـکــس
شرایـط نگهداری : در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بستـــــه بنـــــدی : کوپليمر MC220 در بشکـه هـای فلزی 200 کیلوئی همراه با دو کیسه پلی اتیلن بسته بنـدی مـی شـود .

کوپلیمر - MC 220

چسـب کـاشـی ، چسـب بتـون ، رولکـس
MC230 رزین امـولسیـونـی بـر پـایـه وینیـل استـات و وینیــل استـرورسـاتیــک اسیـد ( واوا ) همراه با کلوئیدهای محافـظ تـولیـد مـی شـود .
مشخصات فنــی :
ظــــــــــاهر : امولسیون سفید شیری
درصـد جامـد (ASTM 2369) : /- 1% 51+
ويسکـوزيتـه : (20`C,HOPPLER VISCOMETER) 200-1500 پـواز
(ASTM D 1293) 5– 4: (PH)
حداقل دمای تشکیل فیلم: (SO 2115) (MFFT) Cْ 7
چگــــــــا لــی : (ASTM D 1475) g/cm3 1/1-05/1
عــدد اسیـدی : 3 >
مونومر آزاد : کمتر %1
ماهیت یونی : غیریونی
مقاومت دربرابر سرما:C ْ0
جــذب آب : بعد از 24 ساعـت 10%
+2C ˚ : Tg
کـــاربــــرد هــــا :رنگ پـلاستیـک استـانـدارد ، چسـب کاشـی – رولکـس و چسـب بتـون
شرایط نگهداری : در دمـای بالاتـر از صفـر درجـه حـداقـل یکسـال قـابـل نگهـداری در انبــار مـی بـاشـد . توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نمائیـد .
بستــــه بنــــــدی : در بشکـه هـای فلزی 200 کیلـوئـی همراه با دو کیسـه پلی اتیلـن بستـه بنـدی مـی شـود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.